GDPR

Informační memorandum

Koordinačního a informačního střediska pro osoby se zdravotním postižením a seniory, o.p.s. ( dále jen KIS, o.p.s.)

 

 

Informace o zpracování osobních údajů

 

Tímto dokumentem Vám jako subjektu údajů poskytujeme informace a poučení o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679 / 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, známého pod označením „General Data Protection Regulation“, se zkratkou „GDPR“.  

 

Tento dokument je pravidelně aktualizován.

 

Ujišťujeme vás, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. Ve společnosti platí přísná pravidla, jež stanovují, který konkrétní zaměstnanec a za jakých podmínek, může mít přístup k Vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat.

Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi Vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.

Informace o právech, která jako subjekt údajů máte

 

Správce Vašich osobních údajů:

Správcem Vašich osobních údajů je společnost: Koordinační a informační středisko pro osoby se zdravotním postižením a seniory, o.p.s., Pujmanové 1221/4, 140 00 Praha 4,  IČ: 28230779, tel.: 736759519

 

Roli pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) nemá  KIS, o.p.s.  zřízenou.

 

Osobní údaje, které zpracováváme, jsou uvedeny v následujícím interním registru osobních údajů. V rámci tohoto interního registru osobních údajů jsou uvedeny tyto informace:

 • Účel zpracování
 • Kategorie subjektů údajů pro každý účel zpracování
 • Kategorie osobních údajů pro každý subjekt údajů
 • Kategorie příjemců osobních údajů (pokud jsou)
 • Právní základ pro zpracování osobních údajů
 • Plánovaná doba zpracování
 • Kategorie zdrojů osobních údajů

 

 

 

 

 

Účel zpracování
osobních údajů

Kategorie subjektů
osobních údajů

Kategorie
osobních údajů

Kategorie příjemců
osobních údajů

Právní základ

Doba zpracování

Zdroj OÚ

Personální a mzdová agenda

Uchazeč o zaměstnání

Identifikační údaje a údaje o doložení kvalifikace

nikdo

uzavření a plnění smlouvy

ukončení výběrového řízení (obsazení pracovního místa včetně zkušební doby)

Zaměstnanec s pracovním poměrem

Osobní údaje ze zákona (Jméno, příjmení, datum narození, adresa, rodné číslo, zdravotní pojištění, důchody, závazky – exekuce, insolvence, platový výměr, mandatorní školení, OÚ pro daňové účely, bankovní spojení, telefon, e-mail atd.), fotografie

Zdravotní pojišťovny, OSSZ, FÚ, banka + nebankovní inst. (potvrzení pro půjčky), UP, Inspektorát práce, kontrolní orgány

uzavření a plnění smlouvy

trvání pracovní smlouvy (nebo DPP)

plnění právní povinnosti

trvání právní povinnosti

SÚ, třetí strany

souhlas se zpracováním osobních údajů

trvání souhlasu

Zaměstnanec na dohodu o provedení práce

Osobní údaje ze zákona (Jméno, příjmení, datum narození, adresa, rodné číslo, zdravotní pojištění, platový výměr, mandatorní školení, OÚ pro daňové účely, bankovní spojení, telefon, e-mail)

Zdravotní pojišťovny, OSSZ, FÚ, banka + nebankovní inst. (potvrzení pro půjčky), UP, Inspektorát práce, kontrolní orgány

uzavření a plnění smlouvy

trvání pracovní smlouvy (nebo DPP)

plnění právní povinnosti

trvání právní povinnosti

souhlas se zpracováním osobních údajů

trvání souhlasu

Zaměstnanec -  archivace

OÚ v rozsahu povinné archivace

kontrolní orgány

plnění právní povinnosti

dle typu dokumentu a jeho zákonné archivační době

Člen statutárního orgánu (správní rada a dozorčí rada)

OÚ v rozsahu povinného pro zápis do obchodního rejstříku

kontrolní orgány

plnění právní povinnosti

po dobu trvání fondu

OÚ pro publikace včetně fotografie

příjemci výroční zprávy a publikací

souhlas se zpracováním OÚ

po dobu trvání souhlasu

 

 

Účel zpracování
osobních údajů

Kategorie subjektů
osobních údajů

Kategorie
osobních údajů

Kategorie příjemců
osobních údajů

Právní základ

Doba zpracování

Zdroj OÚ

Realizace  projektů

Poskytovatelé dotací, kontrolní orgány

Uzavření a plnění smlouvy, plnění právní povinnosti, souhlas se zpracováním osobních údajů

Po dobu trvání projektu, relevantní doba archivace po zákonnou dobu dle právních předpisů ČR a EU

 

  

 

účastník  – fyzická osoba

Titul

Subjekt údajů

Jméno

Příjmení
 


Ulice
Číslo
Obec
PSČ
e-mail
Telefon
Mobilní telefon
Korunový účet: číslo
Korunový účet: kód banky
Fotografie

Rodič účastníka, (pokud je účastníkem dítě)

Jméno

 Subjekt údajů

Příjmení

Ulice
Číslo
Obec
PSČ
e-mail
Telefon
Mobilní telefon

Podpis

 

 

 

Účel zpracování
osobních údajů

Kategorie subjektů
osobních údajů

Kategorie
osobních údajů

Kategorie příjemců
osobních údajů

Právní základ

Doba zpracování

Zdroj OÚ

Dodavatelé

Zástupce dodavatele (právnické osoby)

Jméno

kontrolní orány

Uzavření a plnění smlouvy a
plnění právní povinnosti

Po dobu plnění smlouvy, relevantního účetního případu a jeho archivace

dodavatel

Příjmení

Funkce

Kontaktní e-mail

Kontaktní telefon

Kontaktní osoba dodavatele (právnické osoby)

Jméno

kontrolní orány

Uzavření a plnění smlouvy a
plnění právní povinnosti

Po dobu plnění smlouvy, relevantního účetního případu a jeho archivace

dodavatel

Příjmení

Funkce

Kontaktní e-mail

Kontaktní telefon

Podnikající fyzická osoba

Jméno

kontrolní orány

Uzavření a plnění smlouvy a
plnění právní povinnosti

Po dobu plnění smlouvy, relevantního účetního případu a jeho archivace

Subjekt údajů

Příjmení

Adresa

IČO, (DIČ)

bankovní spojení

Kontaktní e-mail

Kontaktní telefon

 

Účel zpracování
osobních údajů

Kategorie subjektů
osobních údajů

Kategorie
osobních údajů

Kategorie příjemců
osobních údajů

Právní základ

Doba zpracování

Zdroj OÚ

Účetnictví a archivace

Osobní údaje jednotlivých účetních případů

Osobní údaje na účetních dokladech

kontrolní orgány

plnění právní povinnosti

dle zákona o archivaci účetních dokladů

ostatní účely zpracování

 

 

K předání osobních údajů do žádné třetí země ani do žádné mezinárodní organizace nedochází a ani takové předání neplánujeme.

 

Jako subjekt údajů máte následující práva:

 

 • požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás jako správce zpracováváme ve smyslu článku 13, článku 14 a dále článku 15 nařízení GDPR,
 • požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů ve smyslu článků 16 a 17 nařízení GDPR,
 • požadovat omezení zpracování osobních údajů ve smyslu článku 18 nařízení GDPR,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů článku 21 nařízení GDPR,
 • právo na přenositelnost svých osobních údajů ve smyslu článku 20 nařízení GDPR,
 • právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, a to včetně profilování ve smyslu článku 22 nařízení GDPR
 • odvolat kdykoli svůj souhlas se zpracováním
 • na oznámení, že došlo k porušení zabezpečení jeho osobních údajů ve smyslu článku 34 nařízení GDPR
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu článku 13, článku 14 a dále článku 15 nařízení GDPR, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Praha, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

 

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů:

 

Jako subjekt údajů máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu se zpracováním osobních údajů před jeho odvoláním.

 

Odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů:

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů můžete provést v písemné podobě stejným způsobem, jako při uplatnění jakéhokoliv jiného Vašeho práva z titulu nařízení GDPR.

 

Uplatnění kteréhokoli z Vašich práv uvedených v nařízení GDPR:

Uplatnění práva musí být předloženo písemně v sídle společnosti, s Vaší prokazatelnou identifikací a její autentizací pověřeným pracovníkem.

 

Informace, na které máte jako subjekt údajů právo, Vám poskytneme na základě Vaší žádosti, rovněž v sídle společnosti po prokázání Vaší identity a její autentizaci.

 

Jsme tu pro osoby se zdravotním postižením. KIS, o.p.s.