Legislativa

Strategie rovnosti

Sdělění ministerstva zahraničních věcí 

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. října 1999 byl v New Yorku přijat Opční protokol k Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen *) 

Jménem České republiky byl Protokol podepsán v New Yorku dne 10. prosince 1999. 

S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a schválil jej podle článku 39 odst. 4 Ústavy České republiky jako mezinárodní smlouvu o lidských právech a základních svobodách ve smyslu článku 10 Ústavy České republiky. Prezident republiky Protokol ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Protokolu, dne 26. února 2001.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého Článku 16 odst. 1 dne 22. prosince 2000.

Pro Českou republiku vstoupil v platnost podle odstavce 2 téhož Článku dne 26. května 2001.

Anglické znění Protokolu a jeho překlad do Českého jazyka se vyhlašují současně

EVROPSKÁ CHARTA ZA ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA ÚROVNI ŽIVOTA VE MĚSTECH A OBCÍCH 

OPČNÍ PROTOKOL K ÚMLUVĚ O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN

Hodnocení dopadů regulace (RIA) k zavedení pečovatelského volna a dlouhodobého ošetřovného

Jsme tu pro osoby se zdravotním postižením. KIS, o.p.s.